Ιατρικό Αρχείο

Μετά την έξοδο του ασθενή και την τακτοποίηση των οικονομικών του υποχρεώσεων υπάρχει η δυνατότητα παραλαβής αντιγράφων του Ιατρικού φακέλου, ύστερα από αίτηση του ίδιου του ασθενή.

Η παραλαβή πραγματοποιείται από τον ίδιο τον ασθενή η από εξουσιοδοτημένο από αυτόν τρίτου ατόμου, με εξουσιοδότηση επικυρωμένης από αρμόδια αρχή (αστυνομία, ΚΕΠ).

Για την προστασία των ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων δεν χορηγούνται αντίγραφα χωρίς εξουσιοδότηση.

 

Θέσεις Εργασίας

Που Είμαστε

Φωτογραφίες